Dự án: Bệnh viện Bạch Mai 2 – Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
Hạng mục: Âm thanh công cộng, âm thanh biểu diễn…
Khách hàng: Bộ y tế/ Bệnh viện Bạch Mai
Tiến độ 01
Thời gian: 06/2017 – Q4/2018
Giá trị hợp đồng (VND) > 2 Tỷ VNĐ